Coğrafya / Coğrafik Terimler Sözlüğü | Not Mekanı
Ana Sayfa / Ana Sayfa / Coğrafik Terimler Sözlüğü
coğrafya

Coğrafik Terimler Sözlüğü

Coğrafya Sözlüğü

 

A

Adap­tas­yon Nedir :

Canlıların çevreye uyumunu sağlayarak yaşama ve çoğalma şanslarını artıran kalıtsal özellikleri, uyarlama.

Afet Böl­ge­si Nedir :

Deprem, volkanik olay, sel, çığ, heyelan ve orman yangını gibi doğal afetlerin meydana gelebileceği alanlar.

Ağır Me­tal­ler Nedir :

Cıva, kurşun ve çinko gibi çevre açısından zararlı maddeler.

Al­ter­na­tif Kay­nak Nedir :

Bir kaynağın yerine kullanılabilecek ve aynı işlevi görebilecek kaynak.

Anksiyete Nedir :

Kaygı, korku, gerilim ve sıkıntı hâli

Art Böl­ge Nedir :

Bir limanın ya da işlek pazarın gerisindeki yerler. Art bölge, bir limanı ticari etkinlik bakımından besler ve ona çeşitli ulaşım yollarıyla bağlıdır. Bir limanın gelişmesi büyük çapta art bölgesinin genişliğine bağlıdır.

Asit Yağ­mu­ru Nedir :

Sanayi kuruluşları, ev ve iş yerleri ile egzozlardan havaya yayılan azot ve sülfür oksitlerin yağışlarla yere düşmesi.

Aşı­rı Nü­fus Nedir :

Belli bir gelişme düzeyinde kaynaklarla toplam nüfus karşılaştırıldığında, nüfus miktarındaki azalmanın yararlı gözüktüğü nüfus hacmi. Bir bölgede ya da ekonomide, nüfusun aşırı yoğunlaştığını gösteren özel terim.

Atık Nedir :

Çevrenin doğal yapısını bozan ve çevreye bırakılmış olan katı, sıvı, gaz veya radyoaktif maddeler.

Antimeridyen Nedir :

Herhangi bir meridyenin tam karşısından geçen ve meridyeni 180°ye tamamlayan meridyen.

Antisiklon Nedir :

Bir basınç değerinin çevresindeki basınç değerlerine göre fazla olması durumu. 2. Yüksek basınç.

Anökümen Nedir :

Yerleşilmemiş ve yerleşilmesi imkânsız bölgeler, araziler.

Asit Yağışı Nedir :

Fosil yakıtların yakılması ile oluşan kimyasal maddelerin kirlettiği yağışlar.

Astronomi Nedir :

Gök cisimleriyle ilgilenen bilim dalı.

Aydınlanma Dairesi Nedir :

Yeryüzünün aydınlık ve karanlık olan bölümlerini ayıran sınır.

Abiyotik Nedir :

Ortamı oluşturan canlı olmayan her şey abiyotik faktörler olarak bilinir. Kaya, su, dağlar çevrenin abiyotik unsurlarına örnektir.

Ablasyon Nedir :

Erime ve buharlaşma nedeniyle kaybedilen net su olarak tanımlanır.

Aşınma Nedir :

Aşınma, ‘materyallerin ovma etkisi’ nedeniyle bozulmasıdır.

Ağaçlandırma Nedir :

Ağaçlandırma, çorak topraklarda ve ormanlık alanlarda ağaç dikmek anlamına gelir.

Artçı şiddet Nedir :

Ana depremden sonra, merkez üssünden hissedilen sarsıntılara verilen isimdir.

Aeolian Nedir :

Bu coğrafya terimi, Aeolus yani yunan rüzgar tanrısından türemiştir. Aeolian, rüzgarların neden olduğu erozyona verilen isimdir.

Albedo Nedir :

Dünyevi bir cisim tarafından yansıtılan güneş ışınlarının miktarı albedo olarak adlandırılır.

Alüvyon Yelpazesi Nedir :

Tortu yüzünden oluşan yelpaze şeklinde bir toprak dolgusudur. Genellikle vadi eteklerinde bulunur.

Alüvyon Nedir :

Alüvyon nehirler tarafından oluşan birikintilerdir.

Antipod Nedir :

Dünyanın herhangi bir noktasına olan tam zıt nokta antipod olarak adlandırılır. Örneğin, güney ve kuzey kutupları birbirlerinin antipodlarıdır.

Antisiklon Nedir :

Coğrafya tanımlarına göre, antisiklon yüksek basınç ve sıcak koşullar üreten dengeli bir hava kütlesidir.

Aphelion Nedir :

Yörüngede dönerken dünyanın Güneş’ten en uzak olduğu zaman noktasıdır. Bu, 3 Temmuz’da, güneşin Güneş’ten yaklaşık 94.555.000 mil uzakta olduğu zaman ortaya çıkar.

Akifer Nedir :

Akifer, dünyanın merkezinde bulunan su rezervidir. Başka bir deyişle, yüzey uygulamaları için çıkarılan bir yeraltı su rezervidir.

Arroyo Nedir :

Arroyo kuru bir dereye, yoğun bir şekilde yağmur yağması sonucu oluşan taşkına verilen isimdir.

Atmosfer Nedir :

Yerküreyi çepeçevre saran ve içerisinde çeşitli gazların bulunduğu tabakadır. Atmosferin %78,09’u Azottan, %20.95’i oksijenden ve geri kalan %0,96’sı 19 farklı gazdan oluşur.

Atoll Nedir :

Sığ bir lagünü kuşatan halka şeklinde bir mercan resifidir.

Aurora Australis Nedir :

Aurora Australis, gece gökyüzünde güney yarımkürede görülen bir ışık grubudur. Ayrıca ‘Güney Işıkları‘ olarak bilinirler ve genellikle yeşilimsi-mavi tonlarında ortaya çıkarlar.

Aurora Borealis Nedir :

Uzak kuzey yarımkürede görünen muhteşem bir ışık grubudur. Gece görünür ve aynı zamanda ‘Kuzey Işıkları’ olarak da bilinir.

Ana Akım Nedir :

Akarsulara akan yeraltı su sızıntısına verilen isimdir.

Ayrışma Nedir :

Organik maddenin ayrıştırıcılar tarafından daha basit maddelere dönüştürülmesi işlemine verilen isimdir.

Akarsu-Buzul Nedir :

Buzulların erimesi sonucu oluşan akarsular veya nehirlerdir.

Ada Nedir :

Her yönü su ile çevrili olan araziye verilen isimdir.

Ada Yaylası Nedir :

Yay şeklinde volkanik dağlar tarafından oluşturulan yay biçiminde bir zincir ada yayı olarak bilinir.

Ağız Nedir :

Bir nehrin başka bir su kaynağına aktığı yere nehrin ağzı denir.

Azot Döngüsü Nedir :

Atmosferdeki azotun yıldırım, yağmur ve toprağa çökelme yoluyla azot oksitlere dönüştüğü belli kimyasal reaksiyonlardan oluşan atmosferdeki azotun dolaşımı ile ilgili döngüye azot döngüsü denir. Bitkilerde bulunan bakteriler tarafından toplanır ve metabolize olur ve organik madde bakteriler tarafından ayrıştırıldığında atmosfere geri gönderilir.

Azot Fiksasyonu Nedir :

Azot fiksasyonu, atmosferik azotun doğal olarak veya endüstriyel prosesler vasıtasıyla çeşitli bakteriler tarafından amonyağa dönüştürüldüğü azot döngüsündeki bir aşamadır.

Akıntı Akımı Nedir :

Bölgedeki arazinin orijinal eğiminin tersi yönde akan akıma verilen isimdir.

Aşırı Otlatma Nedir :

Hayvanların aşırı beslenmesi sonucu arazinin hasar görmesine verilen isimdir.

Akış Nedir :

Toprağa absorbe edilmeyen ve arazi yüzeyi boyunca akan su (yağmurdan gelen) için kullanılan terimdir.

B

Bağıl Nem Nedir :

Havada bulunan su buharının doyma noktasına oranı.

Bak­te­ri Nedir :

Tek hücreli canlı.

Basınç Nedir :

Atmosferdeki gazların yeryüzüne uyguladığı ağırlık.

Bes­len­me Hal­ka­la­rı Nedir :

Varlıkların birbirini doğrudan etkileyen doğal çevre elemanlarının her biri.

Beş Yıl­lık Kal­kın­ma Plan­la­rı Nedir :

Türkiye’nin kaynak kullanımına ilişkin olarak 1963’ten bu yana beşer yıllık dönemler için hazırlanan ekonomik ağırlıklı planlar. Planlama ile ilgili araştırma  ve çalışmalar Devlet Planlama Teşkilatınca yürütülür.

Beşerî Çevre Nedir :

Coğrafya biliminin yeryüzünde canlıların dağılışını inceleyen dalı.

Bilim Nedir :

Doğa, birey ve toplum ile ilgili nesnel yöntemlerle elde edilmiş düzenli ve sistemli bilgiler toplamı.

Biyocoğrafya Nedir :

Yeryüzünde canlıların dağılışını inceleyen coğrafya biliminin dalı. 2. Canlılar coğrafyası.

Bi­yo­çe­şit­li­lik Nedir :

Canlıların genetik yapılarına bağlı olarak tür içi ve türler arası farklılıklarının tümü.

Biyosfer Nedir :

Atmosferin, litosferin ve hidrosferin canlı yaşamına uygun olan alanı. 2. Canlılar küresi.

Boylam Nedir :

Yeryüzündeki herhangi bir noktanın başlangıç meridyenine olan uzaklığının açı cinsinden değeri.

Botanik Nedir :

Bitki bilimi.

Borsa Nedir :

Bazı tüccarların ve özellikle sarraflarla değerli kâğıt ve tahvil alışverişiyle uğraşanların alım satım ve değişim amacıyla devlet denetimi altında iş yaptıkları yer.

Bo­ru Hat­tı Nedir :

Genellikle sıvı maddeleri uzak mesafelere ulaştırmak için yapılan ve pompalama sistemiyle çalışan boru şebekesi.

Boz­kır Nedir :

Ağaçsızlığın egemen olduğu, kurakçıl otsu bitkilerden oluşan, sıcak ve ılıman iklimlerde geniş alanlara yayılan doğal bölge.

Bölge Nedir :

Doğal, beşerî ve ekonomik özellikleri bakımından benzerlik gösteren arazi birimleri.

Buharlaşma Nedir :

Suyun sıvı şeklinden gaz buhar şekline dönüşmesi.

Bulut Nedir :

Havadaki su buharının yeryüzüne göre yüksekte yoğunlaşması ile oluşan, küçük su damlacıkları ya da buz kristallerinden oluşan yığın.

Biyoçeşitlilik Nedir :

Belirli bir alanda bulunan türlerin çeşitliliği olarak tanımlanır. Verilen ekosistemde çeşitli flora ve faunayı içerir.

Biyocoğrafya Nedir :

Biyocoğrafya gezegendeki hayvanların ve bitkilerin dağılımı incelenmektedir.

Biyosfer Nedir :

Biyosfer; bitki ömrü, hayvan hayatı ve yeryüzünü oluşturan diğer faktörlerin toplamıdır.

Baraj Nedir :

Bir baraj, bir suyolunda bir bariyer olarak, suyun yönünü değiştirmek ya da suyun derinliğini arttırmak için kullanılan yapıdır.

Bazalt Nedir :

Bazalt, bir magmatik kayaçtır. Bu ince taneli kaya, püskürülen lavın su altında hızla soğumasıyla oluşur.

Bentos Nedir :

Bentos, denizde yaşayan deniz organizmalarıdır.

Wegener-Bergeron-Findeisen Süreci Nedir :

Bu işlem yağmurun oluşumunu ifade eder. Orta ve yüksek enlemlerin soğuk bulutlarında soğuk yağmur ya da buz kristali oluşur.

Biyoyakıt Nedir :

Gaz, alkol ve uzun ölü biyolojik maddeler gibi maddeler biyoyakıt oluşturur. Organik materyallerin kullanımı biyoyakıtın fosil yakıtlardan farklı olmasını sağlar.

Biyogaz Nedir :

Biyogaz, oksijensiz organik maddenin parçalanmasıyla üretilen biyoyakıt türü olarak tanımlanır.

Biyolojik Kontrol Nedir :

Biyolojik kontrol, tarımdaki yabani otları ve zararlıları kontrol altında tutmanın doğal bir yoludur.

Biyokütle Nedir :

Biyokütle iki şekilde tanımlanabilir: 1. Biyokütle geleneksel ve yenilenebilir bir enerji kaynağıdır. Bu enerji, ölü organik ya da odun ve bitkiler gibi yaşayan organik maddelerden üretilir. 2. Biyokütle, belirli bir bölgedeki ekosistemdeki canlı madde ve biyolojik organizmalar olarak tanımlanır.

Biyom Nedir :

Biyom benzer iklim koşullarına sahip bölgelerdir, bitki, hayvan ve toprak organizmalarına benzer ekolojidir. Genellikle ekosistem olarak bilinirler.

Biyolojik Denetleme Nedir :

Değişiklikleri izlemek, anlamak ve kaydetmek için yapılan ekosistemin ayrıntılı bir gözlemidir.

Biyosfer Nedir :

Biyosfer, dünyadaki mevcut ekosistemlerin toplamıdır. Diğer bir deyişle, biyosfer, tüm canlı varlıkların, bunların etkileşimlerinin, karşılıklı bağımlılığın ve ilişkilerin küresel bir bütünleşmesidir.

Biyota Nedir :

Belirli bir bölgede yada çevrede bulunan bitki ve hayvan yaşamının bütününe verilen isimdir.

Biyotop Nedir :

Biyotop, belirli bitkiler ve hayvanlara uygun, homojen iklim koşullarına sahip bir alandır.

Biyotik Faktörler Nedir :

Biyotik faktörler, bir ekosistemin tüm canlı organizmalarıdır. Bir canlının başka canlıya etkisi, hayvanlar, bitkiler, insanlar ve suda yaşayan flora ve faunayı kapsar.

Blizzard Nedir :

Blizzard çok düşük sıcaklıklar, kuvvetli rüzgar ve yoğun kar bulunan şiddetli bir kış fırtınasıdır.

Bulut Nedir :

Bulut, atmosfere asılı su damlacıkları veya buz kristallerinin kümeleridir. Bunlar atmosferde yoğunlaşma nedeniyle oluşur ve hatta toz, duman ve diğer parçacıklardan oluşabilir.

Bulut Tohumlama Nedir :

Bulut tohumlama, belirli bir bölgede fırtına bulutlarının üzerinden ve çevresinde kuru buz kristallerini veya gümüş iyodür parçacıklarını serbest bırakarak atmosferdeki yağışın artmasına yönelik girişimdir.

Buharlaşma Nedir :

Suyun buhar haline dönüşmesi işlemi buharlaşma olarak bilinir.

Buzul Nedir :

Kar birikimiyle oluşan büyük buz kütlesine bir buzul denir.

Buzul Hareketi Nedir :

Buz ile yüzey arasındaki sürtünme nedeniyle buzun erimesinden kaynaklanan buzulun hareketi, bazal kayma nedeniyle buzul hareketi olarak bilinir.

Boylam Nedir :

Dünya’nın doğu ve batı yarı küresinde uzanan, mesafeyi, yeri ve zamanı ölçmek için kullanılan hayali dikey çizgilerdir.

Basınç Düşüşü Nedir :

Basınç düşüşü, belirli bir bölgedeki belirli bir saatte barometrik basıncın değişim oranı olarak tanımlanabilir.

Basınç Erime Noktası Nedir :

Coğrafya terimlerine göre basınçlı erime noktası, basınç uygulandığında buzun erimesi gereken sıcaklıktır. Bu sıcaklık genellikle 0 ° C’nin altındadır.

C

Cephe Nedir :

Farklı karakterdeki hava kütlelerinin karşılaştığı alan.

Coğrafya Nedir :

Yeryüzündeki doğal, beşerî ve ekonomik olguları, insanla ilgi kurarak inceleyen bir bilim.

CBS Nedir :

Değişik kaynaklardan coğrafi verilerin derlenmeleri, bilgisayar ortamında depolanması, işlenmesi, analiz edilmesi işlevlerini yerine getiren donanım, yazılım ve kullanıma verilen ad.

Coğrafi Konum Nedir :

Bir yerin dünya üzerinde bulunduğu konum.

Corriolis Nedir :

Dünya’nın kendi çevresindeki dönüşünden dolayı rüzgârların sapmaya uğramasını sağlayan kuvvet.

Choropleth Harita Nedir :

Farklı renk ve gölgelendirmeler kullanarak bölgelerdeki farkı gösteren haritaya verilen isimdir.

Coriolis Kuvveti Nedir:

Coriolis kuvveti, kuvvetin kendi çevresinde dönmesi nedeniyle dünyanın yarı küreleri üzerindeki etkisidir.

Cumec Nedir :

Su akış hızını ölçmek için kullanılan birimdir.

Ç

Çayır Nedir :

Yağışlarla yeşeren ve sürekli yeşil kalan gür ot toplulukları.

Çevre Nedir :

Canlı ya da cansız varlıkların; içinde oluştuğu, varlığını sürdürdüğü, etkilediği veya etkilendiği ortam.

Çevre Kirliliği Nedir :

Üretim ve tüketim etkinlikleri nedeniyle oluşan atıkların çevreyi olumsuz yönde etkilemesi.

Çöl Nedir :

Yıllık yağış miktarının çok düşük olduğu, bitki örtüsünün hiç olmadığı ya da seyrek olduğu kurak yerler.

Çığ Nedir :

Dağlardan veya tepelerden aşağı doğru hızla inen kar kütlesine çığ denir.

Çubuk Grafik Nedir :

Çubuk grafik, çeşitli miktarların veya frekansların grafiksel bir sunumudur. Bu öğeler uzunluk değişikliklerine göre gösterilir.

Çekirdek Nedir :

Çekirdek yüksek sıcaklığa sahip dünyanın en merkezi alanıdır. Demir ve nikelden oluşur.

Çürük Nedir :

Yıkım ve hasar sonrası geride kalan moloz olarak tanımlanır.

Çarpışma Nedir :

Çarpışma, güneşin bir enlem üzerinde ufuktan tam 90 derecede yukarıda olduğu noktadır.

Çiy Nedir :

Çiy, kışın veya soğuk havalarda sabahları görülen suyun yoğunlaşmasıdır.

Çiy Noktası Nedir :

Çiy noktası, havanın doygun hale geldiği sıcaklıktır.

Çevre Nedir :

Çevre, birlikte yaşayan canlıların, çevrenin ve organizmaların toplamıdır.

D

Da­ğı­tım Nedir :

Bir merkezden çeşitli yerlere gönderme işi.

DDT Nedir :

Zehiri çok etkili olan böcek öldürücü bir madde.

De­mog­ra­fi Nedir :

İnsan topluluklarının nüfusunun ne kadar olduğu, doğum ve ölüm oranları, evlilik ve göç gibi özellikleriyle ilgilenen bilim, nüfus bilimi.

De­mog­ra­fik Ya­tı­rım Nedir :

Eğitim, sağlık, beslenme ve barınma gibi alanlar için gerçekleştirilen yatırımlar.

Dre­naj Nedir :

Toprakta bitkilerin yetişmesine zararlı olan fazla suların akıtılması, akaçlama.

Doğa Nedir :

İnsan elinin değmediği, kendiliğinden var olan canlı ve cansız varlıkların tümü.

Doğal Çevre Nedir :

İnsan tarafından müdahale edilmemiş çevre.

Do­ğal Afet Nedir :

Deprem, volkanik olaylar, çığ ve sel gibi can ve mal kaybına neden olan afetler.

Do­ğal Kay­nak Nedir :

Çevrede kendiliğinden var olan hava, su, gaz ve çeşitli minerallerden oluşan kaynaklar.

Do­ğal Nü­fus Ar­tı­şı Nedir :

Doğum ve ölümler arasındaki farka göre gerçekleşen nüfus artışı.

Do­ğum Ora­nı Nedir :

Canlı doğumların, çocuk doğurabilecek yaştaki kadınların sayısına oranı. Bu oranda genellikle 12-49 yaş arasındaki kadınlar söz konusudur.

Dönence Nedir :

Kuzey ve Güney Yarım Küre’de Güneş ışınlarının dik düştüğü en son 23° 27′ enlemleri.

Dö­viz Nedir :

Ülkeler arası ödeme yapmakta kullanılabilecek para, çek ve poliçe gibi her türlü ödeme aracı.

Dulda Nedir :

Bakı durumunda olan yamacın karşısında olan yamaç. 2. Kuytu yer.

Dağlı Vejetasyon Nedir :

Bazı çevresel koşullar altında doğal olarak yetişen dengeli bitki örtüsüne verilen isimdir.

Degradasyon Nedir :

Su ve dondan kaynaklanan, kayaların kademeli olarak yıpranması olarak tanımlanmaktadır.

Delta Nedir :

Coğrafi terminolojide delta, genellikle nehrin ağzında bulunan alüvyonlu toprağın çökeldiği üçgen bir düzlüktir.

Dendritik Nedir :

Dendritik, ağaç desenini andıran bir akışın tanımlamasını ifade eder.

Dendrokronoloji Nedir :

Yetişmiş bir ağacın yaşını belirleme sürecidir.

Denitrifikasyon Nedir :

Toprakta bulunan bakteriler tarafından nitratların azota dönüşmesi anlamına gelen bir coğrafya terimidir. Bu, toprağı daha verimli hale getirir.

Detritivore Nedir :

Ölü materyalleri besleyen bir organizmadır.

Diyastrofizm Nedir :

Diyastrofizm, kabukların, kıtaların, dağların, çöküntülerin, fayların ve okyanusal yatakların oluştuğu bir süreç bozulmasıdır.

Dağıtım Nedir :

Ürünlerin imalattan tüketiciye taşınması gibi kaynakların veya diğer maddelerin dağılımına verilen isimdir.

Dağıtım Kanalı Nedir :

Piyasaya ürünlerin taşınması için bir yol veya hattır.

Drenaj Havzası Nedir :

Nehir sistemi ve kolları tarafından tahliye edilen bir alandır.

Dike Nedir :

Sel önlemek için inşa edilmiş bir duvardır.

Dolu Nedir :

Dağınık düzensiz buz biçiminde gelen yağış dolu olarak bilinir.

Depolama Alanı Nedir :

Evsel, ticari veya endüstriyel atıkların atıldığı bir yere depolama alanı denir.

Düşük Gelgit Nedir :

Deniz suyunun en alçak noktası düşük gelgit olarak bilinir.

Deniz iklimi Nedir :

Deniz iklimi, denize kıyı bölgelerinde görülen iklimdir.

Doğal Artış Nedir :

Doğal artış, yüksek doğum oranı ve düşük bir ölüm oranı nedeniyle insan nüfusundaki artış olarak bilinmektedir.

Doğal Kaynaklar Nedir :

Doğal kaynaklar doğada bulunan ve ekonomik ve ticari değere sahip olan maddelerdir.

Doğal Rezerv Nedir :

Doğal rezerv, doğal bir mirasın korunması için, doğayı ve bitki örtüsü, fauna, jeolojik özellikler ve yaban hayatı gibi bileşenlerini korumak için oluşturulmuş bir alandır.

Deniz Meltemi Nedir :

Deniz meltemi, karadan yüzeyin sıcaklığı ve deniz yüzeyi arasındaki farklılıklardan dolayı denizden karaya doğru ilerleyen yerel rüzgardır.

E

Ekinoks Nedir :

Yıl içinde iki kez görülen gece-gündüzün eşit olması durumu. 2. Gece-gündüz eşitliği.

Ekliptik Nedir :

Dünya’nın Güneş çevresindeki dönüş hareketini yaparken izlediği yörünge çemberi.

Ekoloji Nedir :

Canlıların hem kendi aralarındaki hem de çevreleriyle olan ilişkilerini tek tek veya birlikte inceleyen bilim dalı. 2. Çevre bilimi.

Eko­no­mi Nedir :

İnsanların yaşayabilmek için üretme ve ürettiklerini bölüşme biçimlerinin ve bu etkinliklerden doğan ilişkilerin bütünü.

Ekosistem Nedir :

Canlılar ile bunları saran çevrenin karşılıklı ilişkileri sonucunda meydana gelen ekolojik sistem.

Eksen Nedir :

Dünya’nın ya da başka bir gök cisminin merkezinden geçen ve bir ucundan öbürüne uzanan hayalî çizgi.

Eks­trem Nedir :

Aşırı, uç, sıra dışı.

Elektrolit Denge Nedir :

Yaşamsal faaliyetlerin sürebilmesi için gerekli olan sıvı dengesi.

Emis­yon Nedir :

Gaz ya da gaz ve parçacıklarının atmosfere verilmesi.

Entegrasyon Nedir :

Bütünleşme, uyum

Eksen Eğikliği Nedir :

Ekvator düzlemi ile yörünge düzlemi arasındaki 23° 27’lık eğiklik.

Ekvator Nedir :

Dünya’nın eksenine dik olarak geçtiği varsayılan hayalî çember.

Enlem Nedir :

Yeryüzündeki herhangi bir noktanın Ekvator’a olan uzaklığının açı cinsinden değeri.

Erozyon Nedir :

Toprağın üst kısmının akarsu veya rüzgârla taşınması

Eksen Nedir :

Coğrafya terminolojisinde eksen, Kuzey ve Güney kutbu boyunca uzanan hayali bir çizgidir. Dünya her 24 saatte bir bu eksende döner, bu da gece ve gündüz olayını meydana getirir.

El Nino Nedir :

Düzensiz hava koşullarına neden olan Güney Amerika’nın batı sahillerindeki yüzey sularının ısınması El Nino terimi ile bilinir. Bu, her 4-12 yılda bir gerçekleşir.

Elüviasyon Nedir :

Bir toprak horizonundan ana materyale doğru suyun aşağıya doğru hareketiyle özellikle toprak kolloidleri başta olmak üzere, materyallerin suspansiyon içerisindeki hareketidir.

Enerji Kaynağı Nedir :

Yakıt olarak işlev gören her malzemeye enerji kaynağı denir. Örnek olarak kömür, gaz, benzin ve odun vs. gösterebiliriz.

Epicenter Nedir :

Epicenter bir depremin orijin kaynağıdır.

Ekvator Nedir :

Coğrafi terminolojide ekvator, dünya yüzeyinin merkez çevresinde çizilmiş olan ve gezegeni iki eşit küreye bölen sanal bir dairedir:

Ekvator İklimi Nedir :

Tropik bölgelerde görülen yağışlı ve rutubetli iklim, ekvator iklimi olarak bilinir.

Erozyon Nedir :

Bir yüzey alanının aşınması veya yıpranma işlemi erozyon olarak bilinir.

Enlem Nedir :

Her iki yarım kürede ekvator boyunca uzanan hayali yatay çizgiler enlem olarak bilinir.

F

Fau­na Nedir :

Yeryüzünün belirli bir bölgesinde kara ya da su ortamında yaşayan hayvan topluluğu.

Fizibilite Nedir :

Yapılabilirlik, olurluk.

Fizyolojik Nedir :

Normal, doğal olarak işleyen.

Flo­ra Nedir :

Yeryüzünün belirli bir bölgesinde kara ya da su ortamında yaşayan bitki türlerinin tamamı.

Fonk­si­yon Nedir :

Bir nesne veya kimsenin yaptığı iş. İş görme yetisi, görev.

Fo­sil Nedir :

Önceki jeolojik zamanlarda yaşamış, günümüze kadar belirli koşullarda korunarak kalmış ve tortul tabakalar arasında taşlaşmış canlı kalıntıları.

Fosil ya­kıt­lar Nedir :

Petrol, kömür ve doğal gaz gibi organik kökenli yakıtlar.

G

Gay­ri Sa­fi Mil­lî Ha­sı­la Nedir :

Bir ülke vatandaşlarının belirtilen bir yıl içinde ürettikleri toplam mal ve hizmetlerin belirli bir para birimi karşılığındaki değerinin toplamı.

Ge­ce­kon­du Nedir :

İmar yasasına uyulmadan ve izin alınmadan yapılmış standartları düşük olan kaçak yapılar.

Genç Nü­fus Nedir :

Önemli bir bölümü alt yaş gruplarında yer alan nüfus.

Geoit Nedir :

Dünya’nın kutuplardan basık, Ekvator’dan şişkin kendine has şekli.

Gerçek Alan Nedir :

Yeryüzü şekillerinin tüm engebeleri ile hesaplanan alanı.

Greenwich Nedir :

Başlangıç meridyenin diğer adı.

Günberi Nedir :

Dünya’nın yörüngesinde Güneş’e en yakın olduğu konum. 2. Perihel.

Günöte Nedir :

Dünya’nın yörüngesinde Güneş’e en uzak olduğu konum. 2. Afel.

Göç Nedir :

Sürekli ya da geçici olarak yerleşme amacıyla insanların yaşadığı yeri değiştirmesi olayı.

Göreceli Konum Nedir :

Bir şehrin ya da bir ülkenin gelişmesine katkı yapan kendisine has coğrafi özelliklerin tümü. 2. Özel konum.

Gurup Vakti Nedir :

Güneşin batış anı.

Gün Dönümü Nedir :

Mevsimlerin başlangıç ve bitiş tarihi. 2. Solstis.

Gü­rül­tü Kir­li­li­ği Nedir :

Ses düzeyinin insanlar üzerinde psikolojik ve fizyolojik bakımdan olumsuz etki yaratması durumu

Ğ

H

Ham Mad­de Nedir :

Bir ürün veya mal oluşturmak için gerekli maddelerin işlenmeden önceki doğal durumu.

Harita Nedir :

Yeryüzünün tamamının ya da bir bölümünün kuş bakışı görünüşünün belli bir oranda küçültülerek düzlem üzerine aktarılması.

Hava Durumu Nedir :

Dar alanda kısa süreli meydana gelen hava koşulları.

Ha­va Kir­li­li­ği Nedir :

Atmosfere karışan gaz, koku, duman ve çeşitli partiküllerin oranının canlıların yaşamını olumsuz yönde etkileyecek ve diğer maddi varlıklara zarar verecek düzeye ulaşması durumu.

Hava Kütlesi Nedir :

Sıcaklık ve nem bakımından benzerlik gösteren geniş hava parçası.

Hava Limanı Nedir :

Hava taşıtlarının iniş-kalkış, bakım, onarım, yakıt ikmali, park etme, yolcu ve yük indirip bindirme gibi hizmetlerin verilmesi amacıyla özel olarak inşa edilmiş tesis.

Hidrografya Nedir :

Coğrafyanın yeryüzündeki su kütlelerini inceleyen dalı.

Hidrosfer Nedir :

Yerküre üzerindeki çanakları doldurmuş suların (okyanuslar, denizler, göller, akarsular ve yeraltı suları) ortak adı. 2. Su küre.

Hinterlant Nedir :

Bir yerleşim merkezi ya da limanı iç ve dış ticareti bakımından besleyen, ona çeşitli ulaşım yolları ile bağlı olan dar ya da geniş bölge. 2. Ard bölge.

Höyük Nedir :

Birkaç kez kurulup çeşitli nedenlerle yıkılmış ve yerinde yapay tepe oluşmuş tarih öncesi yerleşme.

Hu­mus Nedir :

Canlı kalıntılarının ayrışması sonucu oluşan ve toprağın verimliliğini artıran üst katman.

I

Isı Nedir :

Maddeyi oluşturan taneciklerin toplam kinetik enerjisi.

Işın Nedir :

Bir ışık kaynağından etrafa yayılan ışık demeti.

Işıma Nedir :

Yeryüzünün kazandığı enerjinin bir bölümünü atmosfere geri vermesi.

İ

İklim Nedir :

Geniş alanlarda uzun süreli meydana gelen hava olaylarının ortalaması.

İs­tih­dam Nedir :

Bir kimseyi bir işte, bir hizmette çalıştırma.

İşlev Nedir :

Bir yerleşmenin oluşmasını, gelişmesini, varlığını sürdürmesini sağlayan ekonomik ya da sosyokültürel sebepler. 2. Fonksiyon.

İzobar Nedir :

Aynı basınç değerine sahip noktaların birleştirilmesiyle elde edilen kapalı eğriler. 2. Eş basınç eğrisi.

İzobat Nedir :

Okyanus, deniz ya da göllerde aynı derinlik değerine sahip noktaların birleştirilmesiyle elde edilen kapalı eğriler. 2. Eş derinlik eğrisi.

İzoyet Nedir :

Aynı yağış miktarını alan noktaların birleştirilmesiyle elde edilen kapalı eğriler. 2. Eş yağış eğrisi.

İzohips Nedir :

Aynı yükselti değerine sahip noktaların birleştirilmesiyle elde edilen kapalı eğriler. 2. Eş yükselti eğrisi.

İzoterm Nedir :

Aynı sıcaklık değerine sahip noktaların birleştirilmesiyle elde edilen kapalı eğriler. 2. Eş sıcaklık eğrisi.

J

Jeomorfoloji Nedir :

Coğrafyanın yeryüzü şekillerini inceleyen dalı.

Jeoloji Nedir :

Yer kabuğunun yapısını inceleyen bilim dalı. 2. Yer bilimi.

Jeopolitik Nedir :

Devletlerin, coğrafi özellikleri ile dış siyasetleri arasındaki ilgiyi inceleyen bilim

Jeo­ter­mal Ener­ji Nedir :

Yeryüzünün iç ısısından elde edilen enerji.

K

Kabotaj Nedir :

Bir ülkenin iskele veya limanları arasında gemi işletme işi.

Kal­kın­ma Nedir :

Geri kalmış ülkelerin ekonomik düzenlemeler yoluyla gelişmiş ülkelere yetişme çabası.

Kal­kın­ma Hı­zı Nedir :

Belirli iki tarih arasında ekonomide büyüme veya gelişme durumu.

Kar­bon Dön­gü­sü Nedir :

Karbonun hava küre, su küre, taş küre ve canlı küre arasındaki dolaşımı.

Ka­tı Atık Nedir :

Katı yapıdaki atıkların tümü.

Kasaba Nedir :

Şehirden küçük, köyden büyük kırsal özelliklerini koruyan yerleşme merkezi.

Kent­leş­me Nedir :

Elverişli koşulların doğmasıyla kırsal yörede bulunan küçük bir yerleşim yerinin zamanla büyüyüp kalabalıklaşması, kent niteliğini kazanması.

Kır­sal Nü­fus Nedir :

Köy ve köy altı yerleşim birimlerinde yaşayan nüfus.

Kı­ta Sa­han­lı­ğı Nedir :

Karaları çevreleyen ve kara sayılan 200 metre derinliğe kadar olan sığ deniz dipleri.

Klimatoloji Nedir :

Coğrafyanın iklimle ilgilenen bilim dalı.

Korofl Orokarbon Nedir :

Püskürtücülerde, soğutmada, plastik köpükte ve endüstriyel çözücülerde kullanılan, ozon tabakasının tükenmesine yol açan ana faktör olduğu ve sera etkisine katkıda bulunduğu düşünülen son derece kararlı (kalıcı) bileşikler.

Kroki Nedir :

Bir yerin kuş bakışı görünüşünün kabataslak düzlem üzerine aktarılması.

Köy Nedir :

Genellikle tarıma dayalı bir ekonomik yaşamın egemen olduğu, kasabadan küçük yerleşim birimi.

Kutup Nedir :

Dünya’nın ekseninin, en güney ve kuzey uçları.

Kutup Dairesi Nedir :

Dünya’nın her iki yarım küresinde 66° 33′ enleminden geçen çember.

Kült Nedir :

Yerel özellikler taşıyan dinî törenler.

Kon­gre Nedir :

Çeşitli ülkelerden yöneticilerin, elçilerin, delegelerin katılımıyla yapılan toplantı. Bir kuruluşun temel sorunları konuşmak üzere belli sürelerle yaptığı genel toplantı. Kurultay.

Kon­tey­ner Nedir :

Deniz taşımacılığında, genellikle değerli yükleri taşımada kullanılan ve uluslararası standartlara göre çelikten ya da alüminyumdan yapılmış sızdırmaz büyük sandık, taşımalık.

Ku­rak­lık Nedir :

Canlıların yaşamlarını tehlikeye sokacak oranda su azlığı. Buharlaşma miktarının yağıştan fazla olması durumu.

Ku­ru Ta­rım Nedir :

Sulama yapmadan tarladan ürün elde etme yöntemi. Nadasa bırakma ve nöbetleşe ekim birer kuru tarım uygulamasıdır. Bu yollarla kuraklığın etkisi azaltılmaya çalışılır. Kuraklığa uyabilen tohumlar elde edilmesi ve tarla işlerinin kuraklık şartlarına uydurulması da kuru tarımın gereklerindendir.

Kül­tür Nedir :

Toplumsal gelişme süreci içinde oluşturulan bütün maddi ve manevi değerler ile bunları oluşturmada, sonraki kuşaklara iletmede kullanılan araçların bütünü.

Kü­re­sel Et­ki Nedir :

Dünya genelinde bir etkiye sahip olma durumu.

L

Liken Nedir :

Kayalarda ve ağaçlarda oluşan su yosunu ve mantar bileşimi.

Litosfer Nedir :

Yerküreyi dıştan kuşatan ve esas yapısı kayaçlardan oluşan yer kabuğu. 2. Taş küre.

Lokasyon Nedir :

Yeryüzünde bir alan.

M

Ma­den Re­zer­vi Nedir :

Damar ya da yatakların zenginlik derecesi.

Ma­den Ya­ta­ğı Nedir :

Maden filizi tabakalarının bulunduğu yer. Ağaç fundası, koca ­yemiş, mersin, sandal, keçiboynuzu, kermes meşesi, pırnal meşesi ve defne gibi odunsu bitkilerin de içinde bulunduğu ortam.

Ma­mul Mad­de Nedir :

Yapılmış, işlenmiş, imal edilmiş maddeler.

Mangrov Nedir :

Haliçlerde ve çamurlu kıyılarda oluşan ağaç ve çalılardan meydana gelen orman.

Maki Nedir :

Her zaman yeşil kalan, çalı ve otlardan oluşan Akdeniz iklim tipinin karakteristik bitkisi.

Matematik Coğrafya Nedir :

Evreni, Güneş sistemini ve onun bir elemanı olan Dünya’yı bir bütün olarak inceleyen coğrafyanın dalı.

Medeniyet Nedir :

Bir ülkenin, bir toplumun, maddi ve manevi varlıklarının, fikir, sanat çalışmalarıyla ilgili niteliklerinin tümü, medeniyet.

Mer­can Nedir :

Tropik ve ılık denizlerde yaşayan, geniş resifler oluşturan, mercanlar sınıfının örneği olan kırmızı kalker iskeletli hayvan, mercan balığı.

Me­ta­lür­ji Nedir :

Metalleri ve alaşımlarını elde etme, hazırlama, biçimlendirme ve işleme yöntem ve tekniklerinin tümü.

Me­tan Nedir :

Çürümekte olan karbonlu maddelerden çıkan, havada sarı bir alevle yanan renksiz bir gaz, bataklık gazı.

Met­ro­pol Alan Nedir :

Büyükşehirleri çevresiyle birlikte belirten kavram. Büyükşehrin yayıldığı alan ile planlama, düzenleme, yönetim, ulaştırma, su ve elektrik işleri bakımından büyükşehirlere bağlı yerler metropol alan içinde yer alır.

Mekân Nedir :

Bulunan yer.

Meridyen Nedir :

Ekvator’u dik olarak kesen, kuzey ve güney kutup noktalarından geçerek Dünya’yı çevrelediği varsayılan daire.

Mesken Nedir :

Konut, ev.

Metodoloji Nedir :

Yöntem bilimi.

Mikroklima Nedir :

İçinde bulunduğu iklim alanından tamamen farklı bir iklime sahip olan küçük iklim alanı.

Mil­lî Ge­lir Nedir :

Bir toplumun bir yıllık üretiminden, üretim araçları için harcananların düşülmesinden sonra kalan bölüm.

Mil­lî Park Nedir :

Bilimsel ve estetik bakımdan az bulunan, doğal veya kültürel değere sahip olan, bu özelliklerinden dolayı koruma altına alınan bölge. Ülkemizde, Millî Parklar Kanunu’na göre, millî park niteliğindeki alanlar Bakanlar Kurulu kararıyla belirlenir.

Mi­ne­ral Nedir :

Normal sıcaklıkta doğada katı durumda birtakım maddelerle karışık ya da bileşik hâlde bulunan ya da kimyasal yollarla elde edilen inorganik madde.

Multidisipliner Nedir :

Çok alanlı.

Mutlak Konum Nedir :

Bir yerin enlem ve boylamına göre dünya üzerindeki yeri. 2. Matematik konum

N

Nem Nedir :

Atmosferdeki su buharı.

Nü­fus Nedir :

Belirli bir zamanda sınırları belirlenmiş bir bölgede yaşayan birey sayısı.

Nü­fus Ar­tış Hı­zı Nedir :

Bir yerin nüfusunda belirli bir sürede meydana gelen artışın toplam nüfusa oranı. Nüfus artış hızı genellikle yıllık olarak ve yüzde üzerinden ifade edilir.

Nü­fus Ar­tı­şı Nedir :

Doğumların ölümlerden fazla olması ya da göçlerle bir yerin nüfusunda meydana gelen çoğalma.

Nü­fus Po­li­ti­ka­sı Nedir :

Nüfus artışına yavaşlatıcı ya da hızlandırıcı etkide bulunabilecek tedbirlerin bütünü.

Nü­fu­s Özel­lik­le­ri Nedir :

Nüfusun yaş grupları, cinsiyet, okuryazarlık, kır ve kente göre dağılış vb. özellikleri.

Nü­fus Ya­tı­rım­la­rı Nedir :

Demografik yatırımlar. Artan nüfusa bağlı olarak eğitim, sağlık, konut, ulaşım vb. yatırımların artması durumu.

Nü­fu­sun Yaş­lan­ma­sı Nedir :

Doğumların azalması, sağlık şartlarının çok ileri seviyede olması sonucunda ortalama ömür süresinin uzaması ile bir yerin nüfusunda yaşlı kişilerin oranının artması.

O

Oto­yol Nedir :

Hızlı bir trafik akımı sağlamak amacıyla yapılan çok şeritli, çift yönlü geniş yol, otoban.

Ozon Nedir :

Molekülü üç oksijen atomundan oluşmuş, ağır kokusu olan gaz.

Ozon Tabakası Nedir :

Ozon gazlarının oluşturduğu katman.

Ö

Ölçek Nedir :

Haritalardaki küçültme oranı.

Ölüm Ora­nı Nedir :

Bin nüfusa düşen yıllık ortalama ölüm sayısı.

Ökümen Nedir :

Dünya üzerindeki yerleşilmiş ya da yerleşilebilir alanlar.

P

Paleoarkeoloji Nedir :

İnsanlığın ilk ortaya çıkışından Neolitik Çağ’ın başlamasına kadar süren arkeolojik çağ ve bu çağı inceleyen bilim dalı.

Paralel Nedir :

Dünya üzerinde çizildiği varsayılan, Ekvator’a paralel çemberlerden her biri.

Pes­ti­sit­ler Nedir :

Zararli bitki ve hayvanları yok etmek için tarım alanlarında kullanılan insan üretimi kimyasal maddeler.

Plan Nedir :

Yeryüzünün belirli bir kısmının büyük ölçek kullanılarak çizilmiş haritası.

Plan­la­ma Nedir :

Ulaşılacak amaçları belirleyerek bu amaçlara ulaşmak için yapılacak olanları belirleme ve sürece hazırlanma işi.

Profil Nedir :

Yeryüzü şekillerinin yandan görünüşünü gösteren çizim.

Projeksiyon Nedir :

Küremsi yeryüzünü düzleme aktarma yöntemleri. 2. İz düşüm.

Polder Nedir :

Çeşitli yöntemlerle okyanus, deniz, göl, bataklık ve akarsu gibi alanlardan dolgu yapılarak kazanılmış bölge.

R

Rad­yas­yon Nedir :

Elektromanyetik dalgalar ya da parçacıklar biçimindeki enerji yayılımı, ışınım.

Re­zerv Nedir :

Yatağında ya da havzasında bulunduğu hesaplanan henüz işlenmemiş kömür, demir, petrol vb.

Rüzgâr Nedir :

Yüksek basınç alanından alçak basınç alanına yatay yönde hareket eden hava akımı.

Rüzgâr Frekansı Nedir :

Rüzgârın yıl içinde belirli bir yönden esme sıklığı.

Rüzgâr Gülü Nedir :

Rüzgârın adını ve yönünü gösteren levha.

S

Salınım Ticareti Nedir :

Atmosfere aşırı decerede sera gazı salan ülkelerin, salması gerekenin altında sera gazı yayan ülkelerin kredilerini satın alma hakkı.

Sa­na­yi Nedir :

Ham maddeler işlemek, enerji kaynaklarını yaratmak için kullanılan yöntemlerin ve araçların bütünü.

Sa­na­yi Ül­ke­si Nedir :

Ekonomisinin ağırlığını sanayi ürünleri oluşturan ülke.

Sera Etkisi Nedir :

Kömür, doğal gaz ve petrol gibi fosil yakıtların geniş ölçüde kullanılmasıyla ortaya çıkan karbondioksidin dünya ölçeğinde iklim düzensizliklerine ve yerkürenin ısınmasına neden olması.

Sek­tör Nedir :

Bölüm, kesim (tarım sektörü, sanayi sektörü vb.).

Savan Nedir :

Tropikal iklim bölgelerinde görülen yüksek boylu ot toplulukları.

Seyahatname Nedir :

Gezginlerin gezip gördükleri yerleri yazdığı kitap. 2. Gezi yazıları.

Seyyah Nedir :

Gezen, seyahat eden kimse. 2. Gezgin.

Sıcaklık Nedir :

Bir maddenin moleküllerinin ortalama kinetik enerjisi.

Sıcaklık Terselmesi Nedir :

Yerden yükseldikçe sıcaklığın azalmayıp artması.

Sınır Nedir :

Herhangi bir toprak parçasını ayıran çizgi.

Sit Nedir :

Tarih öncesinden günümüze kadar değişik çağların ve uygarlıkların kültür değerlerini temsil eden eser veya kalıntı.

Ş

Şehir Nedir :

Genellikle nüfusu 10.000’den fazla sanayi ve ticaret işlevlerinin ön planda olduğu yerleşim birimi.

Şe­hir Plan­la­ma­sı Nedir :

Şehirlerin düzgün olarak gelişmesini sağlamak amacıyla gelecekte şehrin alacağı biçimin belirlenmesi.

Şelf Nedir :

Kıta sahanlığı.

Şinşila Nedir :

Yün tavşanı ailesine mensup kürk hayvanı.

T

Ta­rım­sal Ve­rim Nedir :

Birim alandan elde edilen ürün miktarı.

Taş­kın Nedir :

Akarsu yatağında kısa bir süre içinde kapasitenin üzerinde su birikmesi ya da yağışlarla toprağın suyla kaplanması.

Teh­dit Al­tın­da­ki Tür­ler Nedir :

Soyları tükenme tehlikesiyle karşı karşıya olan bitki veya hayvan türleri.

Tek­no­lo­ji Nedir :

Bir sanayi dalı ile ilgili yapım yöntemlerini, kullanılan araç, gereç ve aletleri, bunların kullanım biçimlerini kapsayan uygulama bilgisi, uygulayım bilimi.

Ter­mik San­tral Nedir :

Isı enerjisi yardımıyla elektrik enerjisi elde edilen santral.

Ticaret Nedir :

Ürün, mal vb. alım satımı.

Tonaj Nedir :

1. Bir taşıtın alabildiği ton miktarı. 2. Bir ticaret gemisinin iç hacminin hesaplanmasıyla bulunan taşıma kapasitesi.

Top­rak Kay­ma­sı Nedir :

Toprak kütlesinin ve bazen tabakaların su ve eğimin etkisiyle aniden kayması olayı.

Tran­sit Nedir :

Millî topraklardan geçiş sırasında, hiç durmadan gümrüksüz geçme.

Tri­ko­taj Nedir :

Örme işleri.

Tun­dra Nedir :

Kutup altı iklim bölgesinde, kısa ve serin geçen yaz döneminde yeşeren otsu bitki örtüsü.

Turbalık Nedir :

Orta kuşağın serin ve nemli, akıntısı az, suya doymuş düz yörelerinde gelişen bataklık yosunları gibi yosunların, alttan zamanla değişmesiyle kalorisi az bir kömür durumuna dönüştüğü yerlere verilen ad.

Tu­rizm Nedir :

Dinlenmek, eğlenmek, görmek ve tanımak vb. amaçlarla yapılan gezi.

Tü­ke­ne­bi­len Ener­ji Kay­nak­la­rı Nedir :

Bir sefer kullanılabilen, yenilenemeyen enerji kaynakları. Fosil yakıtlar.

Tü­ken­me­yen Ener­ji Kay­nak­la­rı Nedir :

Güneş, su ve rüzgâr gibi yenilenebilen enerji kaynakları.

Tüke­ti­ci Nedir :

Üretilen mal ve hizmetleri kullanan kişi.

Tü­ke­tim Nedir :

Üretilen veya yapılan şeylerin kullanılıp harcanması.

Tür Nedir :

Ortak özellikleri olan, kendi aralarında üreyebilen canlıların ve bitkilerin tamamı.

Tan Nedir :

Güneşin doğuş anı.

Topografya Nedir :

Arazi şekillerini harita üzerinde gösterme tekniği.

Tsunami Nedir :

Deniz altı depremleri veya deniz altında gerçekleşen volkanik patlamalar sonucu oluşan dev dalgalar.

U

Ulusal Saat Nedir :

Bir ülkenin, kendisine en uygun meridyenin yerel saatini bütün ülke sınırlarında geçerli hâle getirmesiyle oluşan saat. 2. Ortak saat.

Uzaktan Algılama Nedir :

Uçaklar ve uydulara monte edilen araçlar yoluyla, yeryüzü ve atmosfer ile ilgili veri toplama tekniği.

Uy­du Kent Nedir :

İdari ve ekonomik bakımdan yakınındaki daha büyük kente az çok bağımlı kent.

Ü

Ülke Nedir :

Bir devletin idaresi altındaki toprakların tümü.

Üre­tim Nedir :

İnsanların, toplumun varlığı ve gelişimi için gerekli olan nesneleri sağlamak üzere amaçlı etkinlikleriyle doğal çevrelerini değiştirmeleri.

V

Viyadük Nedir :

Köprü yol.

Y

Yan Ürün Nedir :

Bir ana ürün elde edilirken ortaya çıkan başka ürün.

Yaş­lı Nü­fus Nedir :

Büyük bir bölümü orta ya da üst yaş gruplarında yer alan nüfus.

Ye­ni­le­ne­mez Kay­nak­lar Nedir :

Sınırlı miktarda bulunan, tükendikçe yeniden kullanılamayan kaynaklar.

Yer Al­tı Su­yu Nedir :

Yeryüzündeki su kaynaklarından sızarak dağınık taşlar arasında ya da kaya boşluklarında biriken sular.

Yer­leşme Nedir :

İnsanların oturduğu, faydalandığı bölge. Oturulan yerlerle bunların hemen çevresindeki topraklar.

Yer­leşme Mer­ke­zi Nedir :

Köy ve şehir gibi insanların bir arada yaşadığı yerler.

Yağış Nedir :

Atmosferdeki su buharının sıvı ya da katı hâlde yeryüzüne inmesi.

Yerel Saat Nedir :

Dünya üzerinde herhangi bir noktada, Güneş’in gökyüzündeki konumuna göre belirlenen saat.

Yerleşme Nedir :

İnsanın barındığı ve çeşitli yaşamsal faaliyetler gösterdiği yöre.

Yoğunlaşma Nedir :

Atmosferdeki su buharının sıvı ya da katı hâle geçmesi.

Yörünge Nedir :

Dünya’nın Güneş çevresinde dönerken izlediği yol.

Z

Zoocoğrafya Nedir :

Hayvanların yeryüzüne dağılışını ve bu dağılışı etkileyen faktörleri inceleyen bilim dalı.

 

Bu İçerik Dünyaatlasi.com’dan Alıntılanmıştır. Talep edilmesi dahilinde içerik sitemizden kaldırılacaktır.

Hakkında Admin

Blog Yazarı - Araştırmacı - Öğrenci

Bunları da Beğenebilirsin

Önemli Bilgilendirme

Anlaşmalı yönlendirme sitesine (asupload.com) teknik bir problemden dolayı erişim sağlanamamaktadır. Problemi en kısa sürede çözmeye …

Bir Yorum Yazın

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.